Kişisel Verilerin Korunması
Web Sitesi Ziyaretçileri İçin
Aydınlatma Metni 

 
Alkoçlar Sey. Tur. ve Otel. A.Ş. ve Tursetalya Tur. Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı (Sahil Antalya), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği
kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel
verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve
Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;
ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Sahil Antalya tarafından işlenen siz, www.sahilantalya.com alan adlı web sitemizi
ziyaret etmeniz sebebiyle Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili
Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Sahil Antalya veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz web sitemize giriş yapmanız neticesinde doğrudan sizden otomatik yollarla ve
elektronik ortamda elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Web sitemize giriş yapmanız halinde;
İletişim formu aracılığı ile bizimle iletişime geçmek isterseniz;
Bunların yanında web sitesindeki dil tercihinizi hatırlamak amacıyla veri sorumlusunun meşru
menfaati için gerekli olması sebebiyle çerez kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için çerez
politikasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü
olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş
durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar,
Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde
aktarılabilir.
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal
yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak
zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan
şikâyette bulunulamaz.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu
Başvurunuzda;
Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir
veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri
Koruma Kurumu'nun  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i   ile ulaşabilirsiniz.
 
 
Kişisel Verilerin Korunması
Web Sitesi Ziyaretçileri İçin
Aydınlatma Metni 

 
Alkoçlar Sey. Tur. ve Otel. A.Ş. ve Tursetalya Tur. Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı (Sahil Antalya), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği
kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel
verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve
Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;
ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Sahil Antalya tarafından işlenen siz, www.sahilantalya.com alan adlı web sitemizi
ziyaret etmeniz sebebiyle Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili
Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Sahil Antalya veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz web sitemize giriş yapmanız neticesinde doğrudan sizden otomatik yollarla ve
elektronik ortamda elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Web sitemize giriş yapmanız halinde;
 • İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı) bilgileriniz
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacı ile
 • KVKK Md.5/2a’daki kanunlarda açıkça öngörülmesi şartına uyarınca (5651sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 5) hükmüne istinaden)

İletişim formu aracılığı ile bizimle iletişime geçmek isterseniz;
 • Kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, mesaj içeriği, iletişim konusu), işlem güvenliği (gönderme tarihi, gönderme saati) bilgileriniz
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile
 • KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden elde edilecek ve
 • Talep ve şikayetlerin takibi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle saklanacaktır.

Bunların yanında web sitesindeki dil tercihinizi hatırlamak amacıyla veri sorumlusunun meşru
menfaati için gerekli olması sebebiyle çerez kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için çerez
politikasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü
olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş
durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar,
Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde
aktarılabilir.
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal
yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak
zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan
şikâyette bulunulamaz.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu
 • Meltem Mahallesi Akdeniz Blv. Olbia Ticari Apt. No: 19/6 Muratpaşa / Antalya adresine yazılı olarak;
 • alse@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi. kullanarak;
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kvk@sahilantalya.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzda;
 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir
veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri
Koruma Kurumu'nun  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i   ile ulaşabilirsiniz.
 
 
icon3

Sahil Antalya'da
Yaşanacak Çok Şey Var...